Autorské CD 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah CD:

1. Zpívejte Hospodinu (Ž 96)
2. Effatha
3. Hlahol Bohu celá země (Ž 66)
4. Kříž nás spojí
5. Cesta kříže
6. Haleluja
7. Můj Pán
8. Požehnán buď Hospodin, má skála (Ž 144)
9. Hospodine, proč jen stojíš v dáli (Ž 10)
10. Velebte Hospodina (Ž 34)
11. Zachraň mě, Bože (Ž 69)
12. K Tobě, Hospodine, volám (Ž 28)

Zpívají a hrají:

Petra Hronová
Klára Chalupová
Martina Majdičová
Marcela Marečková – bonga
Michaela Marečková – rytmika
Marie Rodová
Eliška Snížková
Ester Snížková – violoncello
Jana Staňková
Květa Zažímalová – klávesy
Václav Havlík – flétna
Vít Kaňkovský
Martin Lajtkep – baskytara
Tomáš Lajtkep
Jiří Staněk
Martin Šmíd
David Zažímal – ak. kytara

 

1. Zpívejte Hospodinu (Ž 96) Hudba: Květa Zažímalová

1) Zpívejte Hospodinu píseň novou, ať celá země Pánu zpívá.

Ref: Neboť je veliký a mocný, nejvyšší chvály hodný. Vstupte do jeho nádvoří,v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu.
2) Přiznejte Hospodinu moc a slávu, ať celá země Pánu zpívá.

* * *

2. Effatha Hudba a text: Květa Zažímalová

1) Oči pozvedám, zase Tě hledám, Pane můj. Že jdeš vedle mě, stále se mnou seš‘, nepoznám.
Ref: Ty jsi nejbližší, na lásku neslyším. Tak se dotkni těch mých ran, Ty jsi Bůh nejvyšší Pán. Zachraň mě, volám, Pane můj. Otevři mé oči a při mně stůj. Effatha, effatha, effatha!
2) Pro mne umíráš, krutý úděl máš, Pane můj. Já tě nevidím, srdcem necítím, tak jsem sám.

* * *

3. Hlahol Bohu celá země (Ž 66) Hudba: David Zažímal, hudební aranžmá: Květa Zažímalová

1) Hlahol Bohu, celá země, pějte žalmy k slávě jeho jména. Jeho chválu šiřte chvalozpěvem, národy poklekněte On je nejvyšší.
Ref: Pro nesmírnou moc chce v Jeho přízni být každý člověk, který v srdci svém žízní, dobrořečení národa svého pak uslyší Hospodin náš Bůh.
2) Šli jsme ohněm, šli jsme vodou, On vyvedl nás a všeho dal nám hojnost. Pak moře obrátil v souš svojí silou, národy svými ústy jeho vzývají.

* * *

4. Kříž nás spojí Hudba a text: Květa Zažímalová

1) Svět se nám boří a Ty nabízíš život svůj jako dar, světlo ve tmě se ztrácí a já zapomínám. Na smrt ses vydal a byl jsem to já, kdo ti tíhu podává, světlo ve tmě se ztrácí a já zapomínám.
Ref: Tolikrát padá Pán a lidé tu stojí, kříž nás spojí a život zůstává.
2) Málo ti dávám a často se ptám, kde že sílu hledat mám, světlo ve tmě se ztrácí a já zapomínám. Slunce jsi denní a já utíkám, tmavý úkryt hledávám, světlo ve tmě se ztrácí a já zapomínám.

* * *

5. Cesta kříže Hudba a text: Květa Zažímalová

1) Láska tvá je veliká, cestu kříže překoná. Odpusť můj hřích, hřeb v rukou tvých Tvé tělo proniká.
Ref: Pán tvůj padá, v prachu cesty zvedá oči a jde blíž: „Mým činům porozumíš, až pochopíš, proč mám ten kříž.“
2) Království své přines’ nám, světlo vzešlo temnotám. Odpusť můj hřích, hřeb v rukou tvých Tvé tělo proniká.
3) Vstaň a pojď volá mě Pán, zákon lásky dal jsem Vám. Odpusť můj hřích, hřeb v rukou tvých Tvé tělo proniká.

* * *

6. Haleluja Hudba a text: Květa Zažímalová

1) Bože můj, jak bych Ti poděkoval. Žes‘ pro nás cestu kříže vykonal. A otevřel nám nebe a otevřel nám nebe brány. Co si přát , než-li jít teď za Tebou, zahladit starou cestu nepravou. Když otevřel nám nebe, když otevřel nám nebe brány.
Ref: Zvítězil nadevším, co na zemi je.Zvítězil nadevším, co na nebi je. Zvítězil nadevším, haleluja!
2) Pane náš, potřebujem‘ pomoc tvou. Zakusit dej dětem ruku otcovskou. Vždyť otevřel nám nebe, vždyť otevřel nám nebe brány. Dej i nám, ať jednou z mrtvých vstaneme. A po tvé pravici usedneme. On otevřel nám nebe, on otevřel nám nebe brány.

* * *

7. Můj Pán Hudba: David Zažímal, hudební aranžmá: Květa Zažímalová

1) Můj Pán svým srdcem tě osloví, když nasloucháš. Můj Pán svým srdcem tě zastaví, když málo máš. Můj Pán svým slovem dnes odpoví, proč rád tě má. Můj Pán svým slovem ti napoví, kudy jít dál.
Ref: Svůj život sám si chráníš, bloudíš, nevidíš. Z Božích sil brát se bráníš, proč, sám netušíš.
2) Můj Pán svou láskou dnes dovrší, co stát se má. Můj Pán svou láskou nenaruší tvých citů džbán. Můj Pán svým křížem tě navštívil, proč, ptám se já. Můj Pán svým křížem tě vykoupil miluje nás.

* * *

8. Požehnán buď Hospodin, má skála (Ž 144) Hudba: David Zažímal, hudební aranžmá: Květa Zažímalová

1) Požehnán buď Hospodin má skála, který učí bojovat mé ruce. Má pevná tvrz, můj vysvoboditel, můj štít, k němuž se utíkám.
Ref: Hospodine, co je člověk, syn člověka, že na něj myslíš?
2) Udeř bleskem a rozptyl mé nepřátele, vztáhni ruku z výše, uveď je v zmatek. Jejich ústa mluví zle, jejich pravice je pravice zrádná. A já tobě budu zpívat píseň novou.

* * *

9. Hospodine, proč jen stojíš v dáli (Ž 10) Hudba: Michaela Marečková

Hospodine, proč jen stojíš v dáli, v dobách soužení se skrýváš ? Úspěšné jsou všechny cesty v každé době, ty jsi spása má, můj skalní štít.

* * *

10. Velebte Hospodina (Ž 34) Hudba: David Zažímal, hudební aranžmá: Květa Zažímalová

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi zazní jeho chvála. O Hospodinu mluví s chloubou moje duše, vyvyšujme spolu jeho jméno. Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Velebte Hospodina se mnou všichni jeho věrní. Ti, kdo na Něj pohlédnou, rozzáří se, bát se nemusí.

* * *

11. Zachraň mě, Bože (Ž 69) Hudba: Michaela Marečková, hudební aranžmá: Květa Zažímalová

1) Zachraň mě, Bože, v bahně hlubiny se topím. Není na čem stanout, do hlubokých vod se nořím.
Ref: Ty znáš, Bože mou pošetilost, Ty znáš co je ve mně skryto. Hospodine, panovníku zástupů. Panovníku, Hospodine zástupů.
2) Dravý proud mě vleče, volám do umdlení. Hrdlo zanícené, hlas mi vypověděl.

* * *

12. K Tobě, Hospodine, volám (Ž 28) Hudba: Květa Zažímalová

K Tobě, Hospodine, volám, volám, vyslyš moje prosby, skálo má. Hospodin je síla má, štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, pozvedám své ruce k svatostánku svatyně, svou písní mu budu vzdávat chválu.